Nehody 18

Dùvody pro fakta jsou pravidelnì zkoumány, tak¾e z hlediska mo¾nosti sní¾it riziko jejich opìtovného fungování. Výsledky výzkumu jasnì ukazují, ¾e pøíèiny nehod jsou èasto jiným druhem dozoru nad bezpeèností strojù. Problémy spojené s nesprávným pou¾íváním a provozem strojù se objevují v urèitém èase bìhem jejich ¾ivotního cyklu. Dodr¾uje nejnovìj¹í úroveò specifikací, stejnì jako model, výrobu, provoz, údr¾bu, modifikaci apod.

Certifikace strojù na konci eliminace nebezpeèí, která mù¾e na pracovi¹ti vzniknout. Stroje, které naleznou pou¾ité certifikáty, jsou testovány a zkontrolovány, zda jsou vhodné pro výrobu. Jednotlivé skupiny a prvky jsou pøedmìtem výzkumu. Zásada provádìní je analyzována a popisy jsou uèinìny tak, aby usnadòovaly pou¾ívání organizací a pøíslu¹enství zpùsobem, který je pro lidi vhodný. Potøeba osvìdèení nìkterými organizacemi a pokrmy je z velké èásti zpùsobena pøedpisy EU: platnými smìrnicemi, vnitøními pøedpisy atd.

Zamìstnanci dùvìøovat a hygiena je pøíle¾itostí k úèasti ve smìru a úrovnì výcviku strojù certifikace. Znalosti, vìdomosti a kontrola pøevzata trvání tìchto vzdìlávacích nákladù a pøidat ke sní¾ení urèité procento z poètu nehod pøi práci, a to jak fatální, stejnì jako originál. Úèast na obìhu a ¹kolení certifikace strojù a nástrojù pøiná¹í zamìstnavatelùm celou øadu výhod. Vzdìlaní hosté jsou garantovány èerpat øádnou péèi o techniku a principy dùvìry a bezpeènosti pøi práci.