Zahranieni politika a bezpeenost evropske unie

ActiPotensActiPotens - Obnovte funkce prostaty a u¾ívejte si maximální erekci!

Problémy dùvìry a inspekcí práce v tomto odvìtví souvisejí hlavnì s pomocí pøírodního prostøedí. Sna¾me se ukázat, jak EU normalizovala pøedpisy v kombinaci s prùmyslovou bezpeèností na základì pøípadových studií - pøípadových studií atex.

Vzhledem k tomu, ¾e se významná skupina strojù a nástrojù pøevádí k provádìní prací v tì¾kých uhelných dolech, v nich¾ mù¾e dojít k výbuchu metanu a uhelného prachu, je v konkrétní práci popsána smìrnice 94/9 / ES, která se sni¾uje hrozby.

V bøeznu 1994 pøijaly Evropský parlament a Rada tzv nový pøístup 94/9 / WE v podstatì upravuje právní pøedpisy èlenských státù týkající se zaøízení a ochranných stylù, které jsou urèeny k pou¾ití v potenciálnì výbu¹ném prostøedí, nazývané atex smìrnice. Implementace ustanovení èlánku 100a Øímské smlouvy, primární konec tohoto ustanovení poradenství je zajistit hladký tok zbo¾í, který poskytne vysokou úroveò ochrany proti výbuchu. Toto pravidlo v¹ak nebylo základní etapou v oblasti harmonizace ochrany proti výbuchu v evropské skupinì. Po dobu asi 20 let se ka¾dý musel pøizpùsobit nìkolika takzvaným starý pøístup k volnému obchodu se zbo¾ím v souèasné dobì v rámci ATEX.

Smìrnice 94/9 / ES vstoupila v platnost dne 1. èervence 2003, nahrazující staré smìrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS týkající se elektrických zaøízení urèených pro pou¾ití v oblastech ohro¾ených výbuchem na a smìrnice 82/130 / EHS, která provozuje elektrická zaøízení urèená k provozu v prostøedí s nebezpeèím výbuchu v bytì plynových dolù. Postupy posuzování shody na základì starého pøístupu byly závislými, ale s elektrickými zaøízeními, které vy¾adovaly splnìní v¹ech pøesnì definovaných bezpeènostních po¾adavkù. Výzkum ukázal, ¾e elektrické pøístroje jsou v nìkterých pøípadech zdrojem vznícení. V systému s posledním je pojem pouze elektrické povahy vyznaèený v zásadách starého pøístupu témìø vhodný pro realizaci maximální velikosti ochrany, kterou po¾aduje naøízení 100a Øímské smlouvy.